Vad behöver du – redovisningskonsult eller revisor?

Vad är vad egentligen? Och vad behöver just du? Här reder vi ut skillnaden mellan revisor och redovisningskonsult - och förklarar vad du behöver. Revisor används ofta som svepande benämning på den som hjälper företag med ekonomi och redovisning. Det stäm­mer inte riktigt - det är flera företag som behöver en revisor, men oftast är det fak­tiskt en redovisningskonsult som du letar efter. Till exempel oss på VALIDI. Vad gör då en revisor? Enkelt uttryckt har revisorn i uppgift att på ett oberoende och självständigt sätt granska ett företags årsredovisning, räkenskaper och förvalt­ning. Revisorn uttalar sig sen till bolagets styrelse om förhållandena i verksamheten och avlämnar slutligen en revisionsberät­telse. Kravet på att ha en revisor varierar med bo­lagets storlek och vilken juridisk form som verksamheten bedrivs i. Revisionen är en kvalitetssäkring, som bidrar till att bygga marknadsförtroende och är en bekräftelse till styrelse, ägare, myndigheter och andra intressenter att redovisningen är väsentli­gen korrekt - något som i sin tur skapar förutsättningar för goda affärer.

Vi på VALIDI är erfarna redovisningskon­sulter som hjälper dig med processen fram till dess att revisorn skall granska ditt före­tag. Vi har bra kontakt med revisorer, vi vet vilket underlag de vill ha och vad som un­derlättar och effektiviserar deras gransk­ning. Vi levererar ditt bokslut och årsredo­visning med hög kvalitet, med kompletta bokslutsbilagor, rapporter och underlag -allt det som revisorn efterfrågar för att kunna utföra en effektiv och ändamålsen­lig revision. Som redovisningskonsult är vi din partner på resan till hållbar utveckling och tillväxt.

Åk till toppen