Rådgivning för hela företagandet

Vi har lång erfarenhet och uppdaterad kompetens av rådgivning inom ekonomi-, process- och verksamhetsfrågor i företagandets alla faser. Precis som våra övriga tjänster handlar rådgivningen lika mycket om vad vi gör som hur vi gör det. Vi är lika engagerade och kunniga som enkla och kreativa – vi gillar både att utmana och att bli utmanade.

Vår rådgivning kretsar kring Driva, med tjänster för löpande verksamheter. Förvärva, där vi stödjer dig som ska köpa en verksamhet och Sälja, ett komplett erbjudande för dig som ska sälja eller överlåta din verksamhet.

Starta verksamhet

– stöd vid resans börja

Du som ska starta företag ställs alltid inför en mängd frågor. Håller min affärsidé? Hur kommer jag igång? Vilken bolagsform ska jag ha? Vi svarar på dina frågor, och går igenom allt du behöver veta – tillsammans hittar vi de bästa vägarna till ett framgångsrikt resultat för din verksamhet. Vi hjälper dig välja bolagsform, utveckla din affärsplan, göra budget och prognoser, gå igenom finansieringen av verksamheten och lägga upp rutiner för bokföring, bokslut och deklarationer. 

Om du vill hjälper vi dig också att köpa ett färdig bolag – ett lagerbolag – genom oss.

Starta verksamhet

– stöd vid resans börja

Du som ska starta företag ställs alltid inför en mängd frågor. Håller min affärsidé? Hur kommer jag igång? Vilken bolagsform ska jag ha? Vi svarar på dina frågor, och går igenom allt du behöver veta – tillsammans hittar vi de bästa vägarna till ett framgångsrikt resultat för din verksamhet. Vi hjälper dig välja bolagsform, utveckla din affärsplan, göra budget och prognoser, gå igenom finansieringen av verksamheten och lägga upp rutiner för bokföring, bokslut och deklarationer. 

Om du vill hjälper vi dig också att köpa ett färdig bolag – ett lagerbolag – genom oss.

Omstrukturering

–  snabbare till målet

Omvärlden och förutsättningar ändras fort. Vår erfarenhet säger att det ofta finns behov av att se över verksamheten då och då. Låt oss vara ditt bollplank och bidra med insikter och utmana dig och ditt företag.

Behoven kan se olika ut. Att klara en tuff tillväxt eller helt enkelt hänga med och vara kvar på en bra nivå. Ditt företag kan behöva ett draglok när resan börjar stanna av eller så har den kanske tagit en sådan fart att du inte hinner stanna på hållplatserna. Vi hjälper dig strukturera din verksamhet och förbereda för den resa som planeras – vår erfarenhet visar att med en bra planering når du både lättare målet med din verksamhet och dessutom på ett bekvämt sätt.

Låt oss vara ditt bollplank och bidra med insikter, erfarenhet och kunskap för att utmana dig och ditt företag att nå dina mål och visioner på allra bästa sätt.

 

Fusion och fission

Om du vill slå samman – fusionera – två eller flera bolag kan vi hjälpa dig. Den vanligaste formen av fusion är att göra ett helägt dotterbolag till moderbolag. Fusion används också som ett alternativ till likvidation. Vi upprättar samtliga handlingar och sköter all kontakt med Bolagsverket.

Emission

När du behöver öka aktiekapitalet i ditt bolag hjälper vi dig göra en emission. Du kan göra det genom antingen nyemission eller fondemission. En nyemission görs kontant eller med kapital i annan form, till exempel apportegendom i form av varulager, fastigheter, fordon, maskiner, patent eller annat eller genom kvittning av en fordran. Vid en fondemission omvandlas fritt eget kapital till aktiekapital.

Effektivisering av ekonomifunktioner

– tid att fokusera på att affären

Att bygga en effektiv ekonomifunktion där medarbetarna, processerna och verksamheten är i samklang är ofta lika utmanande som belönande. Vi hjälper dig ge din ekonomifunktion förutsättningarna för att lyckas.

Ekonomifunktionen har en viktig roll i att förvalta affärerna, bidra till totala kundupplevelsen och stödja verksamheten i att fatta rätt affärsbeslut.  En effektivisering av din ekonomifunktion leder till att ökad kontroll, kvalitet, trygghet och effektivitet vilket inte sällan skapar ett försprång gentemot konkurrenter. Med ny teknik och nya arbetssätt möjliggörs också effektivare hantering av kundfakturor, leverantörsfakturor, manuella verifikationer och löner.

Det innebär en ekonomifunktion med lägre kostnader, realtidsdata för besultsstöd och mer tid till värdeskapande aktiviteter.

Ekonomistyrning

– ett redskap för framgång

Genomtänkt ekonomistyrning skapar goda möjligheter till lönsam och långvarig tillväxt. Ett bra affärredskap, som ökar ditt företags motståndskraft i en affärsverklighet som blir allt snabb och mer konkurrensutsatt. Ekonomin är starkt sammankopplad till möjligheten att förverkliga sina mål och visioner som företagare. Då är det smart att skaffa sig bra beslutsunderlag. I verktygslådan finns många redskap att erbjuda som hjälp för att styra, och följa upp – enkla som avancerade. Kalkyler, budgetar, likviditetsprognoser, nyckeltalsuppföljning, konkurrentanalyser och mycket mer. Och grunden är alltid, kort och gott, ordning och reda. Låt oss vara ditt bollplank och bidra med insikter, erfarenhet och kunskap för att utmana dig och ditt företag att nå dina mål och visioner på allra bästa sätt.

Digitaliseringsprojekt i affärssystem

Redo för digitalt flöde av dina leverantörsfakturor eller behöver du en koppling mellan webbshopen och bokföringen? Framtidssäkra företaget med digitala stöd i ekonomiflödet.

Vi hjälper ekonomifunktioner att utveckla tidigare manuella processer till att använda systemstöd. Vi tittar på de affärssystem som din verksamhet befinner sig i och arbetar med systemens möjligheter eller koppling av andra system till bättre och effektivare hantering digitalt.

Vi är vana att arbeta tillsammans med systemleverantörer och agera brygga mellan  ekonomiavdelningen och systemleverantören, för att anpassa systemet efter din verksamhet och den datan som verksamheten följer, med stort fokus på ekonomiprocessen. Med vår breda erfarenhet av olika branscher och verksamheter bidrar vi med att driva på förändringsarbetet och bli ett värdefullt bollplank till er ekonomifunktion.

Generationsskifte

– trygg överlämning

När du planerar att dra dig tillbaka och föra över ditt företag på någon familjemedlem finns det många aspekter att ta hänsyn till.  Även om arvs- och gåvoskatten har avskaffats kvarstår många av de svåraste frågorna: Vem ska ta över, hur ska skiftet gå till, ska övriga familjemedlemmar kompenseras och hur tryggar du din ekonomi efter pensionen?

Vi hjälper dig med ett helhetsperspektiv på ägarsituation, fortsatt drift och aktuella skatteregler. Vi ger dig råd i struktur- och skattefrågor och tillsammans tar vi fram en lösning som passar just dig och ditt företag.

Projektledning

– vi tar utvecklingen i mål

I våra verksamhetstjänster jobbar vi med utveckling av företagens processer kopplade till ekonomi och ekonomiflöden.

Att genomföra projekt kan vara tidskrävande och kan ibland ställa för höga krav på befintlig ekonomiavdelning. Det är inte alltid det tid finns att avsätta för utveckling då den dagliga verksamheten kräver tid och energi. Då kommer vi på VALIDI in som projektledare och resurs för att just driva på, leda och genomföra förbättringsprojekten.

Med får projektledningstjänst kan du utveckla din verksamhet utan energislösande inskränkningar på ekonomifunktionens dagliga arbete.

Likvidation

Om du ska avsluta ditt bolag hjälper vi dig att göra en likvidation. Likvidation – som upplöser bolaget efter det att skulderna har betalats – är ett vanligt sätt att avsluta bolag på.

Företagsbesiktning

– due diligence

Vi är med dig på hela resan när du ska köpa ett företag. Ett av de viktigaste stegen är en företagsbesiktning, även kallat due diligence eller kort och gott DD. I företagsbesiktningen analyserar, identifierar och kvantifierar vi de möjligheter och risker som är kopplade till förvärvet. Till grund för företagsbesiktningen ligger en ingående analys. I den kan bland annat ingå en analys av produkter och marknader, legal och operativ organisation, budget och prognoser samt bedömning av framtida investeringsbehov.

Vi anpassar omfattningen och inriktningen på varje företagsbesiktning till det aktuella uppdraget. Faktorer som påverkar kan vara storleken på förvärvsobjektet och den aktuella branschen.

Företagsbesiktning

– due diligence

Vi är med dig på hela resan när du ska köpa ett företag. Ett av de viktigaste stegen är en företagsbesiktning, även kallat due diligence eller kort och gott DD. I företagsbesiktningen analyserar, identifierar och kvantifierar vi de möjligheter och risker som är kopplade till förvärvet. Till grund för företagsbesiktningen ligger en ingående analys. I den kan bland annat ingå en analys av produkter och marknader, legal och operativ organisation, budget och prognoser samt bedömning av framtida investeringsbehov.

Vi anpassar omfattningen och inriktningen på varje företagsbesiktning till det aktuella uppdraget. Faktorer som påverkar kan vara storleken på förvärvsobjektet och den aktuella branschen.

Värdering

– underlag för rätt beslut

Vi hjälper dig värdera företaget du är intresserad av att köpa. Med en värdering får du som köpare ett underlag som visar företagets värde inför en förestående förhandling.

Vi gör en företagsanalys, identifierar vad som driver värde i företaget och granskar faktorer som påverkar företagets utveckling som till exempel företagets tillväxtpotential, kunder och leverantörer. Allt sammanfattat i en värdekalkyl där vi redogör för företagets möjligheter att generera positiva kassaflöden till ägaren.

Värdekalkylen innefattar också en bedömning av företagets framtida kassaflöden, vilka räknas om till ett nuvärde. Kassaflödesanalysen kan även kompletteras med analys av jämförbara företag.

Beroende på hur dina behov ser ut kan vi även göra mindre utredningar om företagets värde. Vid en sådan begränsad värdekalkyl gör vi inte någon egen bedömning utan indikerar ett värde som baseras på företagets egna uppgifter och prognoser.

Lagerbolag

– kom igång direkt

Om du ska bilda bolag eller om du vill ändra din bolagsform till aktiebolag kan du köpa ett så kallat lagerbolag genom oss. Lagerbolag är färdigregistrerade aktiebolag, med olika bokslutsdagar, som är klara för direkt användning. Vi upprättar alla handlingar och så snart du har betalat likviden får du en generalfullmakt som ger dig rätt att teckna bolaget direkt.

Företagspresentation

– värdeskapande information 

En väl genomarbetad företagspresentation tillför värde inför en försäljning. Presentationen är en sammanställning som på ett enkelt och överskådligt sätt visar företagets verksamhet och marknad, ger finansiell och övrig information som är relevant för olika intressenter.

Köparen gör oftast en analys av företaget som baseras på den information som är tillgänglig i årsredovisningar och annat offentligt material. Med företagspresentationen tillgodoses köparens behov av ytterligare information.

Vi hjälper dig med hela presentationen – omfattningen anpassas till behovet i varje enskilt fall.

Företagspresentation

– värdeskapande information 

En väl genomarbetad företagspresentation tillför värde inför en försäljning. Presentationen är en sammanställning som på ett enkelt och överskådligt sätt visar företagets verksamhet och marknad, ger finansiell och övrig information som är relevant för olika intressenter.

Köparen gör oftast en analys av företaget som baseras på den information som är tillgänglig i årsredovisningar och annat offentligt material. Med företagspresentationen tillgodoses köparens behov av ytterligare information.

Vi hjälper dig med hela presentationen – omfattningen anpassas till behovet i varje enskilt fall.

Företagsbesiktning

– due diligence

Vi är med dig på hela resan när du ska sälja företaget. Ett av de viktigaste stegen är en företagsbesiktning, även kallat due diligence eller kort och gott DD. I företagsbesiktningen analyserar, identifierar och kvantifierar vi de möjligheter och risker som finns i din verksamhet. Till grund för företagsbesiktningen ligger en ingående analys. I den kan bland annat ingå en analys av produkter och marknader, legal och operativ organisation, budget och prognoser samt bedömning av framtida investeringsbehov.

Vi anpassar omfattningen och inriktningen på varje företagsbesiktning till det aktuella uppdraget. Faktorer som påverkar kan vara storleken på ditt företag och den aktuella branschen.

Av erfarenhet vet vi att företagsöverlåtelser ofta sker under stark tidspress. Vi har därför de resurser som krävs för att kunna hantera utredningar med kort varsel.

Ägarskifte

– helhetsperspektiv hela vägen

Ett ägarskifte kan ske på olika sätt. Företaget kan bland annat säljas, överlåtas till medarbetare eller nästa generation eller gå i likvidation. Vilken lösning som är lämpligast beror förstås på omständigheterna i det enskilda fallet. Oavsett hur ägarförhållandena i ditt företag ska förändras är det många bitar som ska falla på plats och det är viktigt att du har ett helhetsperspektiv på situationen.

Allt måste beaktas – den framtida ägarsituationen och driften av företaget, och inte minst skattekonsekvenserna – för att ägarskiftet ska vara positivt, både för dig och företaget.

Det är avgörande med helhetsperspektiv. Därför är vi med dig genom hela processen – före, under och efter ägarskiftet. Vi hjälper dig med allt från att värdering och analys av olika överlåtelse- och försäljningsalternativ till råd kring struktur- och skattefrågor och själva överföringen av företaget

- Cecilia Käppi,
Med VALIDI får du en lika personlig som kompetent redovisningspartner. Med engagemang, erfarenhet och uppdaterad expertis levererar vi värde till din verksamhet.
Åk till toppen